CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozuklukta İlaç Uyumunun Artırılması

Posted By on May 18, 2020

Amaç: İlaca bağlılık; bipolar bozukluğa sahip kişilerin tedavisindeki etkinlik ve etkililik boşluğuna katkıda bulunmaktadır. Bu makalede; bipolar bozuklukta ilaç uyumunu geliştirmede karşılaşılan zorlukları incelemek ve ilaç uyumunun gelişimini, birincil veya ikincil sonuç olarak temel alan psikososyal çalışmaların gelecekteki yönleri için bazı öneriler çıkarmak amaçlanmaktadır.

Yöntem: İlaç uyumunu için bu araştırmada; Medline, Web of Science, CINAHL PLUS ve PsychINFO’nun 1996’dan 2008’e kadar olan yayınları taranmıştır. Makaleleri bulmak için; “uyum, uyumluluk, ittifak, uyumluluk ölçümü, risk faktörleri, psikososyal müdahaleler ve psikoeğitim” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

Bulgular: İlaca uyumsuzluğun anlaşılmasında; tanımlama ve değerlendirmede karşılaşılan güçlükler ile birlikte, uyumu artırmayı hedeflerken göz önünde bulundurulması gereken çeşitli risk faktörleri gibi bir takım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte ilaç uyumun ele alınmasının önemi; ilaca uyum sorunları ile tedaviden verim alamama arasındaki bağlantı ile belirtilmektedir. Bu zorluklara rağmen, birincil sonuç olarak uyumu hedefleyen bir dizi küçük psikososyal çalışma; bilgi, tutum ve uyum davranışını geliştirmeyi amaçlayan psikoeğitimin potansiyel yararlılığına işaret etmektedir. Ancak bu alanda; daha büyük ölçekli ve randomize edilmiş kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. İkincil bir sonuç olarak ilaca uyumu hedefleyen daha büyük randomize kontrollü psikososyal müdahalelerden elde edilen sonuçlar; ilaca uymanın yanı sıra diğer faktörlerle mücadele etmenin de bir avantaj olabileceğini düşündürmektedir. Bu daha büyük çalışmaların bazıları ilaç uyumunda bir iyileşme olduğunu gösterse de, bu müdahalelerin gerçek yaşam ortamlarında uygulanabilmesinin her zaman pratik olmayabileceği çıkarımı yapılabilmektedir. Uyumsuzluk için risk faktörlerini ve diğer sağlık davranışlarının önündeki engelleri dikkate alan birey merkezli bir yaklaşımın; daha hedef odaklı ve daha kısa süreli müdahalelerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Sonuç: Bipolar bozuklukta ilaç tedavisinin yanında; tedavi uyumunun da artırılması gerekli ve umut verici bir tedavi bileşeni olarak görülmektedir. Bipolar bozuklukta ilaç uyumunu hedefleyen psikososyal müdahaleler ile ilgili mevcut literatür; uyumsuzluk kavramının tanımlanmasının ve psikoeğitimin kişilerin ihtiyaçlarına uyarlanmasının altını çizmektedir. Klinik uygulamalar için, daha kısa veya daha yoğun müdahalelerin büyük ölçekli randomize kontrollü çalışmalarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Referans: Berk, L., Hallam, K. T., Colom, F., Vieta, E., Hasty, M., Macneil, C., & Berk, M. (2010). Enhancing medication adherence in patients with bipolar disorder. Human psychopharmacology: clinical and experimental25(1), 1-16.

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS