CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozukluğu Olan Hastalardaki Kognitif Yatkınlıklar

Posted By on April 21, 2020

Giriş. Bipolar bozukluğu olan kişilerde Beck Depresyon Üçlüsü bileşenleri ve depresyona karşı kognitif yatkınlıklar daha önceki çalışmalarda araştırılmamıştır.

Yöntem. 41 sağlıklı kontrol deneği ve 41 ötimik bipolar hasta karşılaştırılmıştır. Araştırmada Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Otobiyografik Bellek Testi, Problem Çözme Prosedürünü ve Beck Depresyon Ölçeği, İşlevsel Olmayan Tutumllar Ölçeği, Sosyotropi Özerklik Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular. Kontrol denekleriyle karşılaştırıldığında, bipolar bozukluğu olan hastalarda önemli ölçüde daha yüksek düzeyde işlevsiz tutumlar (özellikle mükemmeliyetçilik ve onay ihtiyacı) ve sosyotropi, otobiyografik hafıza testinde önemli ölçüde daha fazla genel hatırlama ve sosyal problem çözme testinde çözüm üretme konusunda önemli ölçüde daha az yetenekli oldukları görülmüştür. Bipolar grubunda morbiditenin seviyesi arttıkça bilişsel bozukluğun arttığı gözlemlenmiştir (önceki hastalık epizodlarının sayıları karşılaştırıldığında).

Sonuçlar. Bu çalışma bipolar bozukluğu olan hastalardaki kognitif yatkınlıkların, tek uçlu bozukluklardaki (depresyon) ile benzer olduğunu öne sürmektedir. Fakat işlevsellikteki bu bozulmanın, bir neden olup olmadığı ya da tekrarlanan bipolar bozukluk epizodlarının etkisi olup olmadığı net değildir. Bununla birlikte, bulgular klinik tedavi için önermelerin yanı sıra duygusal bozuklukların psikolojik modellerini araştırmak için önemli niteliktedir.

Referans: Scott, J., Stanton, B., Garland, A., & Ferrier, I. N. (2000). Cognitive vulnerability in patients with bipolar disorder.Psychological medicine30(2), 467-472.

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS